Mormona Grāmata

Dieva vārds

Misionāri izdala Mormona Grāmatas eksemplārus visā pasaulē — pat šobrīd, kad tu šo lasi. Kas šī ir par grāmatu? Ja tā tiek izdalīta bez maksas, kādēļ tik daudzi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi uzskata savu Mormona Grāmatu par vienu no visvērtīgākajiem īpašumiem? Kāda grāmata var likt tik daudziem lasītājiem mainīt savu dzīvi, savas domas un savas sirdis? Kāda grāmata var atbildēt uz šķietami neatbildamiem dzīves jautājumiem?

Mormona Grāmata ir Dieva vārds — līdzīgi Bībelei. Tie ir Svētie Raksti, kuru stils un saturs ir līdzīgs Bībelei. Abās šajās grāmatās ir ietverta Dieva vadība, kā tā atklāta praviešiem, kā arī dažādu civilizāciju reliģiskās vēstures pieraksti. Bībeli sarakstīja cilvēki, un tā ir sarakstīta par cilvēkiem Israēla zemē un apkārtējos apgabalos, un tajā sniegts apraksts kopš pasaules radīšanas līdz laikam, neilgi pēc Jēzus Kristus nāves, savukārt Mormona Grāmatā ir ietverta vēsture un Dieva darbi starp cilvēkiem, kuri dzīvoja Amerikā, laika posmā aptuveni no 600. g. pr. Kr. līdz 400. g. m. ē. Mormona Grāmatas pravieši pierakstīja Dieva darbus starp Viņa ļaudīm, un tos uz zelta plāksnēm apkopoja pravietis — vārdā Mormons.

Pirms šie uzticīgie kristieši gāja bojā, viņu ieraksts tika droši apslēpts. 1827. gadā Džozefs Smits ieguva šos senos pierakstus un ar Dieva dāvanu un spēku spēja pārtulkot senos pierakstus mūsdienu valodā. Mormona Grāmata līdztekus Bībelei liecina, ka Jēzus Kristus ir mūsu dievišķais Izpircējs un ka, dzīvojot saskaņā ar Viņa evaņģēliju, mēs varam rast mieru šajā dzīvē un mūžīgu laimi — nākamajā dzīvē.


Pārtulkota ar Dieva spēku

Kad Džozefs Smits bija 21 gadu vecs, eņģelis, vārdā Moronijs, iedeva viņam senus pierakstus. Džozefam bija tikai dažu klašu izglītība un viņš nezināja seno valodu, kurā bija veikti pieraksti uz zelta plāksnēm, taču viņš spēja tos pārtulkot, jo Dievs viņam deva šādu dāvanu un spēku. Tulkošana tika paveikta ātrāk nekā trīs mēnešos, un 1830. gadā Palmīrā, Ņujorkas štatā, tika iespiesti 5000 Mormona Grāmatas eksemplāru. Dievs izvēlējās Džozefu par pravieti, gaišreģi, atklājēju un tulkotāju, lai atjaunotu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu mūsdienās, un Mormona Grāmatai šajā atjaunošanā bija būtiska loma. Džozefam Smitam tika dots neparasts aicinājums, un, pateicoties tam, ka viņš bija debesu svētību cienīgs, viņš spēja Mormona Grāmatu sniegt pasaulei.


Mormona Grāmata liecina par Kristu

Mēs uzskatām, ka ticība Jēzum Kristum ir pirmais solis, lai izprastu evaņģēliju un saņemtu mūžīgo laimi, ko Dievs, mūsu Debesu Tēvs, vēlas sniegt ikvienam no mums. Taču no kurienes rodas ticība? Kā mēs varam sākt ticēt, ka Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs, ja mēs nezinām, kas Viņš ir vai ko Viņš izdarīja? Mēs varam augt ticībā Jēzum Kristum, lasot par Viņu Svētajos Rakstos un lūdzot Dievu, lai zinātu, ka tas, ko mēs lasām, ir patiesība.

Titullapā teikts, ka Mormona Grāmatas nolūks ir pārliecināt mūs visus, „ka JĒZUS ir KRISTUS, MŪŽĪGAIS DIEVS, kurš pasludina Sevi visām tautām” . Tā tika sarakstīta, lai mums palīdzētu iegūt patiesas zināšanas par Jēzu Kristu un Viņa misiju uz Zemes. Mormona Grāmata apstiprina to, ko mēs mācāmies Bībelē, — ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, kurš ieradās uz Zemes, lai mums palīdzētu pārvarēt mūsu grēkus. Mormona Grāmatas ļaudis — nefijieši un lamanieši — pierakstīja savas liecības par Jēzu Kristu. Daudzi pravieši, kuri sarakstīja Mormona Grāmatā ietvertos pierakstus, personīgi redzēja Kristu, tāpat kā tas notika ar apustuli Pāvilu, ko viņš pierakstīja Bībelē (skat. Ap. d. 9:3-6). Grāmatas kulminācija ir Jēzus parādīšanās visiem nefijiešiem neilgi pēc Savas augšāmcelšanās. Viņš svētīja viņus, mācīja viņiem evaņģēliju un teica: